پله های برقی سینوسی معلق برای اولین بار در ایران در

مجتمع تجاری تفریحی عمارت گلدسته